Back

ⓘ Кыргыз тарыхы - Кызыл кыргыз тарыхы, Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк, Кызыл Кыргыз тарыхы, лексикалары, Адабият тарыхы, Кыргыздардын тарыхы ..                                               

Кызыл кыргыз тарыхы

"Кызыл кыргыз тарыхы" – белгилүү тарыхчы жана адабиятчы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб тамгасы менен жазылган. 1895 ж. жазылып баштап 1934 ж. аяктаган. Бул эмгектин жазылышына китеп саткан дүкөнчүнүн "кыргызга тарыхтын кереги жок" деген сөзү болгонундугун автор өзү эскерген. "Кызыл кыргыз тарыхы" алгачкылардан болуп кыргыз тарыхын кенен камтып, кыргыз автору тарабынан жазылган кыргыз тилиндеги эмгек болуп эсептелет. Анда биринчи жолу кыргыздарга тиешелүү маалыматтарга илимий талдоо жүргүзүлүп, жыйынтыктар чыгарылган. Бирок Кеңеш бийлигинин жүргүзгөн тап күрөшү саясатынын кы ...

                                               

Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк

Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк ” – кыргыз тарыхчылары археология сабагынан берген көрүнүктүү адис доцент, тарых илимдеринин кандидаты, Бейше Урстанбеков жана анын шакирти, чыгыш таануучу аспирант, андан соң тарых илимдеринин кандидаты Тынчтыкбек Чороев айтылуу" горбачевдук маалымдуулук жылдары” калемдеш катары даярдап, 1989-жылдын акыркы айларында басмага тапшырып, кийинки жылы жарыялаган эмгек.

                                               

"Кызыл Кыргыз тарыхы"

"Кызыл Кыргыз тарыхы" - кыргыз тарыхчысы жана адабиятчысы Б. Солтоноевдин 2 китептен турган эмгеги. Араб графикасы менен жазылган. 1895-ж. жаза баштап, 1934-ж. аяктаган. Китеп жазууда автор В. Бартольд, В. Радлов, Н. Бичурин, Н. Аристов, Абу-л-Гази хан, К. Халид жана башка белгилүү окумуштууизилдөөчүлөрдүн жана Туманскийдин кол жазмасы жана башка эмгектерди колдонгон. 1-китебинде кыргыздардын жашоо турмушу, адат-салты, дини, хунндар, динлиндер, усундар, түрктөр, карлуктар, кара кытайлар жана башка уруулар, Караханиддердин тарыхтагы орду, кыргыздын эл болушу, 14-16-кылымдагы кыргыздар, Тага ...

                                               

Кыргыз тарыхы лексикалары

"Кыргыз тарыхы лексикалары" - кытайлык тарыхчы А. Байтурдун китеби. Эмгек 1983-ж. Пекиндеги Борб. улуттар институтунун Кыргыз курсу үчүн окулган лекциялар жыйнагынын биринчи бөлүгү болуп саналат. Мындагы тарыхый окуялар кыргыздар жана алардын эзелки ата-бабалары жашаган Орто Азия, Борбор Азия жана Түштүк Сибирдеги алгачкы жамааттык коомдон тартып, Чыгыш Түркстандын жаңы доорунун орчундуу мезгили - 1911-жылга чейинки доорду өзүнө камтыйт. Лекциялар жыйнагы он баптан турат. Эмгектин экинчи тароосунда кыргыздар тууралуу тарыхый санжыраларды жана уламыштарды өзгөчө бөлүп карайт. А. Байтур "Ман ...

                                               

Адабият тарыхы

Адабият тарыхы - адабият таануу илиминин курамдык бөлүгү. Адабият тарыхы дүйнөлүк адабияттын жалпы өнүгүүсүнүн жүрүшүн, конкреттүү көркөм адабияттын жаралыш жана өнүгүш процессин, андагы стилдер менен багыттардын пайда болушун, калыптанышын, алмашып турушун, ошондой эле айрым жазуучулардын жекече чыгармачылык өсүү жолун, тарыхын изилдейт. Улуттук же дүйнөлүк адабий өнүгүүнүн процессин терең үйрөнүп, ушул өсүш процессиндеги тигил же бул конкреттүү адабий көрүнүштүн ордун салмактайт, аныктайт. Макалаларды, монографиялык эмгектерди, жазуучулардын жеке чыгармачылыктарын үйрөнүү жана тигил же б ...

                                               

Кыргыздардын тарыхы

Кыргыздардын тарыхы - кыргыз элинин байыртадан азыркыга чейинки тарыхый баскан жолунун баяны. Мында кыргыздарга жуурулушкан этностук топтор жана кыргыздардан башка этносторго кошулгандар тууралуу да,камтылат.

                                               

"Красный восток"үгүт поэзди

"Красный восток" үгүт поэзди – Бүткүл россиялык борбордук аткомунун үгүт-насаат поезди. Үгүт иштерин жүргүзүү жана Орто Азия элдеринин партиялык, чарбалык-маданий, курулуш иштерине жардамдашуу үчүн 1919-жылы декабрда уюштурулган. Үгүт поезди 1920-жылдын 23-январынан 16-июнуна жана 1920-жылы 13-августунан 1921-жылдын 1-февралына чейин Ош, Кара-Суу, Жалал-Абад жана Түштүк Кыргызстандын калк жашаган башка жерлеринде иш жүргүзгөн.

                                               

Абдулла Тарак

Абдулла Файзулла Тарак - ырчы, обончу, Кыргыз ССР артисти, Өзбек ССРинин ырчысы. Ош өзбек музыкалык драма театрынын алгачкы актёрлорунун бири. Орто Азия эл ырларын аткарган. Анын ырлары грампластинкага жазылып алынган. Кыргыз исквосунун Москвада өткөн 1-он күндүгүнө катышкан. "Эмгекте каармандыгы үчүн" медалы менен сыйланган.

                                               

Адамдын шери

Баатырдыктын биринчи даражасы. Октон-чоктон кайтпастан, алды-арты, аз-көбүнө карабастан, жоо миң киши болсо да жалтанбастан тоодон кулаган таштай чимирилип жалгыз качырып, күндүз, мейли түн болсун, тоо улуусу, аң-кемерди көзгө илбестен жоого тийип, жоону кайта-кайта аралап салышып, бытчытын чыгарып качырат. Же өзү талкаланат. Мындай баатырларды "Адамдын шери" деп атаган. Мындай баатырлар кыргызда боло келген, биринчи баатыр ушул. Баатырлардын даражалары

                                               

Ак сары башыл

Адамдар өз башына оор иш түшкөндө же сүйүнгөндө, тилек тилеп кудай жолуна аталчу мал. Алдына коюлган максат орундалса, аталган мал союлуп, түлөө өткөрүлгөн. А.с.б-га союлчу жандыктын өңү ак, боз болуп, бара-бара анын түсү ылганбай калган.

                                               

Акбейит эстелиги

Акбейит эстелиги Ат-Башы өрөөнүнөн Арпа өрөөнүнө өтүүчү Акбейит ашуусунда деңиз деңгээлинен 3286 м бийиктик-те жайгашкан байыркы, орто кылымдарга таандык көрүстөндөрдөн, 17–18-кылымга тиешелүү күмбөз жана мүрзөлөрдөн турат. Көрүстөн-дөрдүн бир бөлүгү жол куруу учурунда бузулган. 13–14-кылымга таандык күмбөз тегерек формада, жан-жактарына эшик сыяктуу анча баамдалбаган кырлар жасалган. Күмбөздүн төбөсү түшкөн. 17–18-кылымда курулган күмбөз архитектуранын кайталангыс үлгүсү катары эсептелет.

                                               

Акинак

Кыска, түз, кош миздүү металлдан жасалган кылыч. Б. з. ч. 1-миң жылдыгынын ортосунда перс жана сак жоокерлери колдонгон. Анын уз. 40–60 см. Сабы колго кармоого ылайыктуу жана ага колду сактоо үчүн туурасынан жасалган жалпак калканычтар бекитилген. Сабынын учу жүрөк, жарым ай жана жаныбарлардын элеси түшүрүлгөн толтолор менен кооздолгон.

                                               

Арстанбап күмбөзү

Арстанбап күмбөзү - 16–18-кылымдарга таандык археологиялык эстелик. Жалал-Абад облусунун Базар-Коргон районундагы Арстанбап кыштагынын аймагында, Арстанбап суусунун сол өйүзүндө. Күмбөздүн туурасы 5.7 м, уз. 9.9 м; кумпа чатырлуу. Күмбөздүн дубалына жалбырактардын, бутактардын сүрөттөрү, оймо-чиймелер түшүрүлгөн. Арстанбап күмбөзү Орто Азия элдеринин соңку феодализм дооруна таандык курулуш үлгүлөрүнө кирет.

Артыш
                                               

Артыш

Артыш - Борбордук Азиядагы шаар. Тарыхый Чыгыш Түркстандагы, азыркы Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы 1950-жылдары уюшулган Кызыл-Суу Кыргыз автономиялык облусунун акимдик борбору. Артыш шаарынын ишкерлери коңшу Кыргызстан менен да соода алакаларын ырааттуу жүргүзүп келет. Артыш шаары Теңир-Тоо кыркасынын түштүк тарабында жайгашкан. Шаарда кыргыз тилинде басылмалар чыгат.

                                               

Асаф ибн Бурхия, күмбөз

Асаф ибн Бурхия күмбөзү – Сулайман-Тоонун түштүк-чыгышынан орун алган архитектуралык курулуш. Эстеликке байланыштуу кызыктуу уламыштарда Сулайман Пайгамбардын авасы жана вазири Асаф ибн Бурхия жарык дүйнө менен коштошоордо, сөөгүмдү Сулайман-Тоонун этегине койгула деп керээз калтырган деп айтылат. Чындыгында мындай күмбөздөрдү куруу Фергана өрөөнүндө XVII-XX кылымдарда кеңири таралган.

                                               

Бурканчылык кыргыздарда

Азыркы учурда бурканчылыкты тутунган кыргыздар негизинен КЭРдин Фуйүй жана Тарбагатайлык аймагындагы кыргыздары деп айтылып келет. Бирок, бурканчылыктын калдыктары азыркы Кыргыз Республикасында да сакталып калганы маалым. Мисалы, Ысык-Ата районундагы айылдарда буркан деген сөз 9-кылымда тибет бакшылары таштын бетине ойуп кетишкен Буркандын сүрөтүнө колдонушаары белгилүү.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →